Planmatig beleid voeren 

Planmatig beleid is sinds het in werking treden van de nieuwe organieke decreten een opdracht voor de Vlaamse lokake besturen. In de begeleidende stukken bij zowel het Gemeente-, OCMW- als Provinciedecreet lezen we immers dat de Vlaamse regering met deze nieuwe organieke regelgeving, onder andere, beoogt: : ‘[…] een planmatig beleid en strategisch management bevorderen via een modernisering van het financieel beleid’.

Het nieuw financieel instrumentarium, de beleids- en beheerscyclus, is dus geen doel op zich. Het is een middel dat een achterliggend, dubbel, doel dient. De implementatie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus moet bij de lokale besturen het voeren van planmatig beleid én strategisch management bevorderen.

Haast alle hedendaagse managementmodellen stellen het voeren van planmatig beleid en strategisch management als dé basisvereisten voor excellent werkende organisaties. We denken daarbij concreet aan het EFQM, INK en CAF en aan het model van de Balanced Scorecard. In het EFQM, INK en CAF-model is ‘het creëren van de noodzakelijke voorwaarden zodat planmatig beleid kan worden gevoerd’, onder andere wat wordt begrepen onder het aandachtsgebied ‘Strategie en Beleid’. Ook in het managementsysteem ‘voor de integratie van planning en uitvoering van de strategie’ van Kaplan en Norton vormen het ‘Strategisch plan’ en het ‘Bedrijfsplan’ het centrale scharnierpunt.

Planmatig wordt gedefinieerd als: 1) methodisch 2) stelselmatig 3) systematisch 4) volgens een bepaald plan 5) weldoordacht 6) weloverwogen. Waarbij vooral naar voor komt dat dit een bewust en systematisch gebeuren is.

Voor het begrip beleid vinden we volgende omschrijvingen:

  • manier waarop je iets regelt en leidt;
  • het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen;
  • het geheel aan opvattingen over te realiseren doelstellingen, tezamen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middelen om deze doelstellingen te bereiken;
  • het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven.

Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren.

Samengevoegd kunnen we planmatig beleid dan omschrijven als:

Het bewust en systematisch proces van het vastleggen van het geheel van te realiseren doelstellingen, tezamen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middelen om deze doelstellingen te bereiken. Gevolgd door de consequente uitvoering van de vastgelegde acties en de opvolging en evaluatie van het resultaat van deze uitvoering.

a3o adviseert, geeft opleiding over en ondersteunt lokale besturen bij het implementeren van planmatig beleid in hun werking.